സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

ZHIHUA-FM-Gasketed-Certificate_00

ZHIHUA FM ഗാസ്കറ്റഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

ZHIHUA-FM-Non-Gasket-Certificate_00

ZHIHUA FM നോൺ ഗാസ്കറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

ZHIHUA UL EX26750 സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

ZHIHUA UL EX26867 സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

CE  CERTIFICAE

CE

SGS

എസ്ജിഎസ്

ISO9001

ISO9001